Som boende i föreningens lägenheter ansvarar du för att alla som vistas i lägenheten eller dess omgivning följer de gemensamma trivselreglerna. Föreningens mål är att alla boende, oavsett om vi är bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst, tar ett gemensamt ansvar för att vår fastighet sköts och blir väl omhändertagen.

 

Allmänna regler
Det åligger lägenhetsinnehavaren;

att om skada uppstår, som kräver omedelbar åtgärd, omedelbart underrätta förvaltaren eller styrelsen. I annat fall snarast möjligt.

att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom.

att inte använda lägenhet eller föreningens utrymme för annat än avsett ändamål eller på sådant sätt att det kan vara störande för kringboende.

att inte lämna entrédörr olåst nattetid.

att aldrig lämna dörr till källare eller andra gemensamma utrymmen olåst.

 

att vara sparsam med vatten, både varmt och kallt.

att inte hänga tvätt synligt på balkong eller i övrigt utomhus utan endast på avsedd plats.

att inte grilla på balkongen, då detta inte är tillåtet.

att inte skaka eller piska mattor, sängkläder o dylikt genom fönster eller från balkong.

att inte ställa cyklar, mopeder eller personliga tillhörigheter i portar och källargångar eller andra utrymmen som inte är avsett härför.

att inom disponerat utrymme vintertid, tillse att skada inte uppstår på vattenledning på grund av att fönster eller dörrar lämnats öppna.

att inte lägga torkmatta utanför lägenhetsdörren.

att i sopnedkast endast lägga sopor o dylikt i väl tillsluten förpackning.

att följa de bestämmelser som finns om ohyreskontroll samt vid ohyra omedelbart anmäla detta till förvaltaren.

att övervaka att inhysta husdjur inte för oljud eller smutsar ner/rastas i planteringar eller lekplatser. Hundar ska hållas kopplade i bostadsområdet.

att noggrant följa de föreskrifter som lämnats om Centralantenn och inte sätta upp utomhusantenn eller parabol på fastigheten.

att i övrigt följa lämnade föreskrifter av styrelsen eller förvaltaren.

att tillse att det mellan kl. 23.00 och 07:00 skall vara så pass tyst att Dina grannar kan sova. 

 

Tvättstuga
Tvättstugorna får endast användas för hushållstvätt och endast nyttjas av de boende i föreningen på angivna tider.
Det är inte tillåtet att använda maskinerna för blekning eller färgning av textilier. Det är ej heller tillåtet att använda någon form av brandfarlig vätska i föreningens maskiner.

Vid användandet av maskiner och andra hjälpmedel som står till förfogande är det var och ens skyldighet, som nyttjar tvättstugan, att noga följa gällande bruksanvisningar och skötselföreskrifter så att onödiga skadegörelser undviks samt att noggrant städa och göra rent efter sig. 

 

Köksventilationen
Lägenheterna är utrustade med s.k. volymkåpa som är kopplad till centralfläkten på taket. Tryckande fläkt (fläkt utrustad med motor) får under inga omständigheter kopplas till fastighetens ventilationssystem då det skapar obalans i fläktsystemet och matos kan spridas till omkringliggande lägenheter.

 

Parabolantenn
Uppsättning får inte ske på föreningens byggnader. Det finns särskilda ställningar att köpa för parabolantenn som man kan ställa på balkongens golv.

 

Kabel-TV
Kabel-TV genom ComHem. Vi ber er notera att endast godkända antennsladdar får anslutas mellan TV (eller radio) och antenndosan.

Ingrepp i väggens antenndosa är förbjudet. Om ingrepp sker så kan även det ge störningar hos boende i samma trappuppgång. Kostnaden för den service och intrimning som kan bli följden av ett ingrepp i antenndosan, betalas av den som åsamkat föreningen kostnaden.

 

Rökning
Rökning är inte tillåten i tvättstuga, trapphus samt inom andra gemensamma utrymmen i fastigheten. Tänk på att inte kasta fimpar från balkongen! En rykande fimp utgör en brandfara både på marken och hos grannarna i våningarna under. Tänk också på att rökning på balkongen kan upplevas som störande av omkringboende.

 

Djur
I området tillåts inte lösspringande hundar. Hundar får inte rastas inom föreningens mark utan hänvisas till därför avsedda hundrastgårdar. Det är inte tillåtet att lämna hundar utan tillsyn i lägenheten. Kattägare uppmanas att ha uppsikt på sina djur så att de inte förorenar i områdets sandlådor.

 

Mata ej fåglarna
Det är inte tillåtet att kasta ut bröd och matrester till fåglarna. Det kan locka råttor till området.

 

Installationer
Disk- och tvättmedelsinstallationer skall utföras av auktoriserad el- och VVS installatör.

 

Renovering
Renovering/Reparationsarbeten med borrande och hamrande eller andra störande ljud är endast tillåtet på följande tider:
Vardagar kl. 08.00 – 20.00 Lördag – Söndag – övriga helgdagar kl. 10.00 – 16.00

Stomljud i byggnaderna upplevs som mycket störande. För håltagning i betongväggar skall slagborrmaskin användas. Det är inte tillåtet med hobbymaskin, då det tar för lång tid och upplevs mycket störande. Störande arbeten som tar mer än en dag i anspråk skall anslås i porten och hissen. Av anslaget skall det framgå när arbetena beräknas vara avslutande. Största hänsyn skall visas kringboende.

 

Balkonger
Blomsterlådor måste av säkerhetsskäl placeras på balkongräckets insida. Det är tillåtet att lägga in trägolv på balkongen. Du måste dock ansöka om att få lägga in golvklinkers på balkongen till brf styrelse.

 

Grillning
får under inga omständigheter förekomma på våra balkonger med tanke på os och rök. Elektrisk grill är tillåten. 

 

Trapphus
Det är enligt lag förbjudet att förvara cyklar, barnvagnar eller andra brandfarliga föremål i trapphusen. Det är heller inte tillåtet att ha dörrmattor utanför ytterdörren då de utgör ett hinder och snubbelrisk vid städning och utrymning av våra trapphus.

 

Hissar
Hissarna i vår förening är flitigt använda. Underhållskostnader för hissar är höga, var därför aktsam om hissarna. anmäl omgående fel på hissarna till felanmälan. Telefonnummer finner Du anslaget i anslutning till hissen eller i portanslaget. Om du skall bygga om och använder hissen för byggtransporter, skyddstäck golvet. Du kan hållas ansvarig för uppkomna skador.

 

Parkering
Föreningen har ett antal parkeringsplatser i samfällighetens garage. Platserna och kölistan administreras av T&T Förvaltnings AB.

 

Sopor
Trapphusens sopnedkast är kopplade till en sopsugsanläggning. Det är därför extra viktigt att inga felaktiga sopor kastas i sopnedkasten, här skall endast hushållssopor kastas. Vinboxar, pizzakartonger och andra skrymmande föremål är ej tillåtna då de kan blockera störtröret och orsaka illaluktande, och dyra, sopstopp.

 

Återvinningsrum
I detta rum kan du kasta wellpapp, färgat och ofärgat glas, batterier samt mindre grovsopor i kärl. Vidare finns två behållare för plast och plåt. Byggavfall och större grovsopor får inte lämnas i källsorteringsrummet, utan skall tas om hand av medlemmen/hyresgästen.

Störningar från grannar
Vid störningar från en granne är det viktigt att denne blir uppmärksammad på problemet, dröj därför inte med att ta i tu med en störning. Ju tidigare en störning påtalas desto lättare är det att lösa problemet. Använd inte anonyma brev till grannen för att påtala störningen, den typen av dialog fungerar dåligt, utan försök att få till en dialog med grannen.

Vid upprepade störningstillfällen är det viktigt att störningarna dokumenteras med angivande av datum, tid, typ av störning.